Lịch thi đấu Serbia Prva Liga

Ngày 2022-10-02

Ngày 2022-10-03

Ngày 2022-10-08

Ngày 2022-10-15

Ngày 2022-10-23

Ngày 2022-10-28

Ngày 2022-10-29

Ngày 2022-11-05

Ngày 2022-11-13

Ngày 2022-11-19

Ngày 2022-11-20

Ngày 2023-02-25

Ngày 2023-03-01

Ngày 2023-03-05

Ngày 2023-03-11

Ngày 2023-03-18

Ngày 2023-03-22

Ngày 2023-03-26

Ngày 2023-04-01

Ngày 2023-04-05

Ngày 2023-04-09

Ngày 2023-04-13

Lịch thi đấu Serbia Prva Liga