Lịch thi đấu Chinese Super League

Ngày 2022-10-04

Ngày 2022-10-05

Ngày 2022-10-08

Ngày 2022-10-09

Ngày 2022-10-13

Ngày 2022-10-14

Ngày 2022-10-18

Ngày 2022-10-23

Ngày 2022-10-24

Ngày 2022-10-28

Ngày 2022-10-29

Ngày 2022-11-04

Ngày 2022-11-08

Ngày 2022-11-12

Ngày 2022-11-14

Ngày 2022-11-18

Ngày 2022-11-26

Ngày 2022-12-03

Ngày 2022-12-11

Ngày 2022-12-17

Lịch thi đấu Chinese Super League