International

Vietnam Open 2022, WS

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:00
Đã kết thúc
Nguyen T.
16
14
-
-
-
0
Neeluri P.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:20
Đã kết thúc
Anjani D.
18
4
-
-
-
0
Thi Trang Vu.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:20
Đã kết thúc
Ohori A.
21
21
-
-
-
2
Rawat A.
12
16
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:20
Đã kết thúc
Upadhyaya A.
21
18
16
-
-
1
Kisona S.
15
21
21
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:40
Đã kết thúc
Thet Htar T.
22
22
-
-
-
2
Susanto Y.
20
20
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:40
Đã kết thúc
Yeung S.
21
14
19
-
-
1
Tran Thi Phuong Thuy
16
21
21
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
11:45
Đã kết thúc
Hartawan R.
21
21
-
-
-
2
Iwasaki F.
16
15
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:00
Hiệp 2
Das R.
21
6
-
-
-
-
Bui B.
12
3
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:00
Đã kết thúc
Tin Yan Ng.
21
21
-
-
-
2
Panwar S.
19
14
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:20
Chưa bắt đầu
Opatniput P.
-
-
-
-
-
-
Goh J.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:40
Chưa bắt đầu
Nguyen T.
-
-
-
-
-
-
Pham T.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:40
Chưa bắt đầu
Radhakrishnan V.
-
-
-
-
-
-
Nguyen T.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:40
Chưa bắt đầu
Sharma I.
-
-
-
-
-
-
Tran T.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:05
Chưa bắt đầu
Thi Anh Thu Vu.
-
-
-
-
-
-
Ngoc van Le.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Ohori A.
-
-
-
-
-
-
Neeluri P.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Thet Htar T.
-
-
-
-
-
-
Kisona S.
-
-
-
-
-
-

International

Vietnam Open 2022, XD

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:00
Đã kết thúc
Amsakarunan H / Subramanian S S L P
21
9
12
-
-
1
Kapoor R / Reddy N S
14
21
21
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:20
Đã kết thúc
Yeung S C / Fan K Y
21
23
-
-
-
2
Law C H / Leung S L
17
21
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:40
Đã kết thúc
Haribaskaran S / Ganesan K
13
15
-
-
-
0
Tan M K / Kani S
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:40
Đã kết thúc
Hung K C / Ng W Y
12
14
-
-
-
0
Chang T C / Lui L L
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
11:45
Đã kết thúc
Navaneeth B / Konjengbam P
21
22
-
-
-
2
Nguyen D H / Pham T K
14
20
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:00
Hiệp 1
Tran D M / Dinh T P H
16
-
-
-
-
-
Gajendran S / Jagadish G D
9
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:00
Hiệp 1
Tran L M A / Nguyen H T K
18
-
-
-
-
-
Phakjarung W / Chueboca S
12
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
15:05
Chưa bắt đầu
Nguyen A G H / Lam M T
-
-
-
-
-
-
Surakkhaka W / Dubthuk K
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
16:25
Chưa bắt đầu
Ling W J / Tang W X
-
-
-
-
-
-
Kwek J L A / Wong J Y C
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
16:45
Chưa bắt đầu
Pham V H / Than V A
-
-
-
-
-
-
Low J S / Goh L Y
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Isfahani M R P / Oktavianti M D
-
-
-
-
-
-
Kathiravan M / Balashri K
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Navaneeth B / Konjengbam P
-
-
-
-
-
-
Sumanti Z J / Julimarbela H
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Soon C P / See C Y
-
-
-
-
-
-
Tan M K / Kani S
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Yeung S C / Fan K Y
-
-
-
-
-
-
Kapoor R / Reddy N S
-
-
-
-
-
-

International

Canada Open 2022, WS

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
23:40
Chưa bắt đầu
Zhang B.
-
-
-
-
-
-
Jaiswal I.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
03:00
Chưa bắt đầu
Huet L.
-
-
-
-
-
-
Priya Kudaravalli S.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
04:20
Chưa bắt đầu
Gunji R.
-
-
-
-
-
-
Chan R.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
04:20
Chưa bắt đầu
Nidaira N.
-
-
-
-
-
-
Corbett F.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
04:40
Chưa bắt đầu
Pandey S.
-
-
-
-
-
-
Kawakami S.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:00
Chưa bắt đầu
Gupta D.
-
-
-
-
-
-
Chan E.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:40
Chưa bắt đầu
Leblanc C.
-
-
-
-
-
-
Shi E.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:40
Chưa bắt đầu
Zhang W.
-
-
-
-
-
-
Xuefei QI.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:00
Chưa bắt đầu
Castillo I.
-
-
-
-
-
-
Talia Ng.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:00
Chưa bắt đầu
Cheung J.
-
-
-
-
-
-
Dent J.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:00
Chưa bắt đầu
Choi C.
-
-
-
-
-
-
Ngo K.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:20
Chưa bắt đầu
Alena Yu.
-
-
-
-
-
-
Sung S.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:20
Chưa bắt đầu
Chien Hui Yu.
-
-
-
-
-
-
Lam L.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:20
Chưa bắt đầu
Stadelmann J.
-
-
-
-
-
-
Nong S.
-
-
-
-
-
-

International

Canada Open 2022, MD

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
04:00
Chưa bắt đầu
Geiss B / Hess D
-
-
-
-
-
-
LEE K / Lindeman T A
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:00
Chưa bắt đầu
Chong K / Tan T
-
-
-
-
-
-
Deraj K M / Wong A
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:00
Chưa bắt đầu
Ouano A / Ouano P
-
-
-
-
-
-
Chan E / Pong L K K
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Endo A / Takei Y
-
-
-
-
-
-
Chung Y L / Yang J
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Laperriere X / Nguyen T Q N
-
-
-
-
-
-
Chiu V / Yuan J
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Menzel A / Wong E
-
-
-
-
-
-
Dong A / Yakura N
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Okamura H / Onodera M
-
-
-
-
-
-
Kan C Y / Kona T
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Takano M / Tamate K
-
-
-
-
-
-
Bonkowsky N / Mak P
-
-
-
-
-
-

International

Canada Open 2022, MS

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:00
Đã kết thúc
Jett Ko.
6
6
-
-
-
0
Obayashi T.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:00
Đã kết thúc
Wong E.
13
7
-
-
-
0
Shu H.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:10
Đã kết thúc
Shi K.
21
21
-
-
-
2
Mak P.
14
11
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:20
Đã kết thúc
Chong K.
12
21
23
-
-
2
Wong Y.
21
18
21
-
-
1

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:20
Đã kết thúc
Rankin R.
2
5
-
-
-
0
Claerbout L.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:30
Đã kết thúc
Chung L.
21
21
-
-
-
2
Ouano A.
12
16
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:40
Đã kết thúc
Menzel A.
21
21
-
-
-
2
Ouano P.
17
18
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:40
Đã kết thúc
Weibe C.
8
10
-
-
-
0
Penalver L.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:50
Đã kết thúc
Aung N.
15
7
-
-
-
0
Kan Chao YU.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:00
Đã kết thúc
Deraj K.
19
14
-
-
-
0
Chan E.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:00
Đã kết thúc
Yang J.
12
11
-
-
-
0
Mar A.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
00:20
Chưa bắt đầu
Abian P.
-
-
-
-
-
-
Dratva M.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
00:20
Chưa bắt đầu
Svendsen V.
-
-
-
-
-
-
Chong K.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
00:20
Chưa bắt đầu
Zilberman M.
-
-
-
-
-
-
Abela M.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
00:40
Chưa bắt đầu
Akin-Mulrooney J.
-
-
-
-
-
-
Obayashi T.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
03:20
Chưa bắt đầu
Chung L.
-
-
-
-
-
-
John Li.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
03:20
Chưa bắt đầu
Kshatriya A.
-
-
-
-
-
-
Merkle Arnaud
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
03:40
Chưa bắt đầu
Chan E.
-
-
-
-
-
-
De Oliveira Y.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
03:40
Chưa bắt đầu
Kan Chao YU.
-
-
-
-
-
-
Ho-Shue J.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
04:00
Chưa bắt đầu
Asuncion E.
-
-
-
-
-
-
Claerbout L.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:20
Chưa bắt đầu
Appave N.
-
-
-
-
-
-
Shi K.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:20
Chưa bắt đầu
Bonkowsky N.
-
-
-
-
-
-
Shu H.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:20
Chưa bắt đầu
Menzel A.
-
-
-
-
-
-
Nilsson C.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:40
Chưa bắt đầu
Penalver L.
-
-
-
-
-
-
Wadia I.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:40
Chưa bắt đầu
Mar A.
-
-
-
-
-
-
Wong A.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
07:40
Chưa bắt đầu
Yang B.
-
-
-
-
-
-
Zhou D.
-
-
-
-
-
-

International

Canada Open 2022, XD

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
23:00
Chưa bắt đầu
Geiss B / Michalski L
-
-
-
-
-
-
Wong E / Hermanto E
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
23:00
Chưa bắt đầu
Lam W L / Dent J
-
-
-
-
-
-
Lee K / Cheung J
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
23:20
Chưa bắt đầu
Zhou D / Yu A
-
-
-
-
-
-
Tarun K / Kudaravalli S K P
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
00:00
Chưa bắt đầu
Yuan J / Lee A
-
-
-
-
-
-
Kan C Y / Tai Y
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
00:00
Chưa bắt đầu
Zheng R / Pandey S
-
-
-
-
-
-
TAN T / Shi E
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
03:00
Chưa bắt đầu
Mar A K-S / Lee K T
-
-
-
-
-
-
Yakura N / Lai C
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Aung N Y / Choi C
-
-
-
-
-
-
Nishikawa Y / Ozaki S
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Midorikawa H / Saito N
-
-
-
-
-
-
Chong K / Ngo K
-
-
-
-
-
-

International

Canada Open 2022, WD

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
04:40
Chưa bắt đầu
Dent J / Lee K T
-
-
-
-
-
-
Sung S Y / YU C H
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
06:00
Chưa bắt đầu
Tai Y / Yu A
-
-
-
-
-
-
Michalski L / Volkmann F
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Castillo I / La Torre Regal P
-
-
-
-
-
-
Lai C / Zhang W Y
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Corbett F / Lee A
-
-
-
-
-
-
Choi C / Nong S
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Gai J / Jaiswal I
-
-
-
-
-
-
Hirokami R / Kato Y
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Honderich R / Tsai K
-
-
-
-
-
-
Chan E / Hermanto E
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Leblanc C / Mocanu A
-
-
-
-
-
-
Choi C / WU J
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
XU A / XU K
-
-
-
-
-
-
LEE C H / Teng C H
-
-
-
-
-
-

International

Vietnam Open 2022, WD

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:00
Đã kết thúc
Pham T D L / Tran T A
11
9
-
-
-
0
Radhakrishnan K / Radhakrishnan V
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
15:05
Chưa bắt đầu
Nguyen H T K / Nguyen T A D
-
-
-
-
-
-
Lui L L / Ng W Y
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
16:45
Chưa bắt đầu
Anjani D B / Iwasaki F
-
-
-
-
-
-
Dinh T P H / Pham T K
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Aimsaard B / Aimsaard N
-
-
-
-
-
-
Nguyen T N L / Than V A
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Imai R / Kawazoe M
-
-
-
-
-
-
Leung S L / Ng S Y
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Jagadish G D / P Krishnapriya S
-
-
-
-
-
-
Kusuma F D / Pratiwi A C
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Jin Y / Wong J Y C
-
-
-
-
-
-
FAN K Y / Yau M Y
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Lam M T / Le N V
-
-
-
-
-
-
Singhi S / Thaker R
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Marwah N V / Nadia T
-
-
-
-
-
-
Radhakrishnan K / Radhakrishnan V
-
-
-
-
-
-

International

Vietnam Open 2022, MD

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
10:00
Đã kết thúc
Dadiara P A S / Elohim B S
21
16
11
-
-
1
Lee Y B / Ling W J
19
21
21
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
11:45
Đã kết thúc
Giap H B / Pham V H
16
15
-
-
-
0
Kwek J L A / Loh K H
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:20
Chưa bắt đầu
Arya Pankaryanira W N / Hardianto H
-
-
-
-
-
-
Bao M / Duong B D
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:20
Chưa bắt đầu
Nguyen T S / Nguyen V K
-
-
-
-
-
-
Azriyn N M A A / LOW J S
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:45
Chưa bắt đầu
Chang T C / Hung K C
-
-
-
-
-
-
Govindarasu S V / Venkadeshwara G
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:45
Chưa bắt đầu
LAW C H / Yeung S C
-
-
-
-
-
-
Chang Y J / Yap R K
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
16:25
Chưa bắt đầu
Boon X Y / Wong T C
-
-
-
-
-
-
Kim T / Tran T T
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
16:45
Chưa bắt đầu
Kaneko M / Sonoda K
-
-
-
-
-
-
TAN K X / Tan Y H
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:05
Chưa bắt đầu
Amsakarunan H / Rethinasabapathi R K
-
-
-
-
-
-
Gajendran S / Kathiravan M
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:05
Chưa bắt đầu
Goh V S / Lim K W
-
-
-
-
-
-
Phakjarung W / Thongkham W
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:05
Chưa bắt đầu
LOW H Y / Weijie C
-
-
-
-
-
-
Chong E J / Tan M K
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:05
Chưa bắt đầu
Nguyen D H P / Tran N C T
-
-
-
-
-
-
Nguyen D H / Tran D M
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
17:00
Chưa bắt đầu
Lee Y B / Ling W J
-
-
-
-
-
-
Arif J / Haikal M
-
-
-
-
-
-

International

Vietnam Open 2022, MS

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:30
Đã kết thúc
Chan Y.
21
25
-
-
-
2
Nguyen D.
13
23
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:30
Đã kết thúc
Chi Y.
21
21
-
-
-
2
Nguyen T.
5
12
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:30
Đã kết thúc
Tran Q.
10
16
-
-
-
0
Teh J.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:30
Bỏ cuộc
Yadav Chittaboina R.
15
-
-
-
-
-
Tran L.
21
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:50
Đã kết thúc
Aggarwal H.
19
21
21
-
-
2
Nguyen v.
21
16
18
-
-
1

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:50
Đã kết thúc
Nguyen T.
21
9
17
-
-
1
Lee S.
11
21
21
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:50
Đã kết thúc
Phan P.
13
13
-
-
-
0
Laotrakul K.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
08:50
Đã kết thúc
Satish Kumar R.
21
21
-
-
-
2
Bui T.
7
13
-
-
-
0

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
11:45
Đã kết thúc
Mariswamy R.
16
15
-
-
-
0
Lee C.
21
21
-
-
-
2

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:20
Chưa bắt đầu
Chi Y.
-
-
-
-
-
-
Manjunath M.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
12:40
Chưa bắt đầu
Sugiarto T.
-
-
-
-
-
-
Subramanian S.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:05
Chưa bắt đầu
Leong J.
-
-
-
-
-
-
Cheam J.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:05
Chưa bắt đầu
Rajawat P.
-
-
-
-
-
-
Lee S.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:05
Chưa bắt đầu
Soong J.
-
-
-
-
-
-
Teh J.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:25
Chưa bắt đầu
Aggarwal H.
-
-
-
-
-
-
Munkhbat B.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:25
Chưa bắt đầu
Chan Y.
-
-
-
-
-
-
Naraoka K.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:25
Chưa bắt đầu
Mariswamy R.
-
-
-
-
-
-
Sun F.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:45
Chưa bắt đầu
Kok J.
-
-
-
-
-
-
Luwang M.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
14:45
Chưa bắt đầu
Ong K.
-
-
-
-
-
-
Sanjay A.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
15:05
Chưa bắt đầu
Pyae Naing P.
-
-
-
-
-
-
Mekala K.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
15:05
Chưa bắt đầu
Tsuneyama K.
-
-
-
-
-
-
Tran L.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
16:25
Chưa bắt đầu
Aidil S.
-
-
-
-
-
-
Weng H.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
16:25
Chưa bắt đầu
Satish Kumar R.
-
-
-
-
-
-
Sai Praneeth B.
-
-
-
-
-
-

Tuyển thủ
Hiệp
Tỉ số
00:25
Chưa bắt đầu
Laotrakul K.
-
-
-
-
-
-
Nguyen H.
-
-
-
-
-
-

5/5 - (1 bình chọn)