Kết quả Germany Cup

Ngày 2022-09-01

Ngày 2022-08-31

Ngày 2022-08-02

Ngày 2022-08-01

Ngày 2022-07-31

Ngày 2022-07-30

Ngày 2022-07-29

Kết quả Germany Cup