Kết quả Ukraine Cup

Ngày 2022-03-04

Ngày 2022-03-03

Ngày 2022-03-02

Ngày 2021-12-02

Ngày 2021-10-28

Ngày 2021-10-27

Ngày 2021-10-26

Ngày 2021-09-23

Ngày 2021-09-22

Ngày 2021-09-21

Ngày 2021-09-01

Ngày 2021-08-31

Ngày 2021-08-18

Ngày 2021-08-17

Kết quả Ukraine Cup