Kết quả UEFA Nations League

Ngày 2022-09-28

Ngày 2022-09-27

Ngày 2022-09-26

Ngày 2022-09-25

Ngày 2022-09-24

Ngày 2022-09-23

Ngày 2022-09-22

Ngày 2022-06-15

Ngày 2022-06-14

Ngày 2022-06-13

Ngày 2022-06-12

Ngày 2022-06-11

Ngày 2022-06-10

Ngày 2022-06-09

Ngày 2022-06-08

Ngày 2022-06-07

Ngày 2022-06-06

Ngày 2022-06-05

Ngày 2022-06-04

Ngày 2022-06-03

Ngày 2022-06-02

Ngày 2022-06-01

Kết quả UEFA Nations League