Kết quả Spanish Copa Del Rey

Ngày 2022-04-24

Ngày 2022-03-04

Ngày 2022-03-03

Ngày 2022-02-11

Ngày 2022-02-10

Ngày 2022-02-04

Ngày 2022-02-03

Ngày 2022-01-21

Ngày 2022-01-20

Ngày 2022-01-16

Ngày 2022-01-15

Ngày 2022-01-07

Ngày 2022-01-06

Ngày 2022-01-05

Ngày 2021-12-17

Ngày 2021-12-16

Ngày 2021-12-15

Ngày 2021-12-03

Ngày 2021-12-02

Ngày 2021-12-01

Ngày 2021-11-30

Ngày 2021-11-18

Ngày 2021-11-17

Kết quả Spanish Copa Del Rey