Kết quả Romania Cup

Ngày 2022-09-27

Ngày 2022-09-15

Ngày 2022-09-14

Ngày 2022-09-13

Ngày 2022-08-31

Ngày 2022-08-30

Ngày 2022-08-17

Kết quả Romania Cup