Kết quả Portugal U23

Ngày 2022-09-19

Ngày 2022-09-14

Ngày 2022-09-13

Ngày 2022-09-12

Ngày 2022-09-10

Ngày 2022-09-06

Ngày 2022-09-05

Ngày 2022-09-01

Kết quả Portugal U23