Kết quả Korean FA Cup

Ngày 2022-06-29

Ngày 2022-05-25

Ngày 2022-04-27

Ngày 2022-03-09

Ngày 2022-02-20

Ngày 2022-02-19

Ngày 2022-02-18

Kết quả Korean FA Cup