Kết quả Kazakhstan Cup

Ngày 2022-08-31

Ngày 2022-08-14

Ngày 2022-08-13

Ngày 2022-08-07

Ngày 2022-08-06

Ngày 2022-08-05

Ngày 2022-07-31

Ngày 2022-07-30

Ngày 2022-07-29

Ngày 2022-07-24

Ngày 2022-07-23

Ngày 2022-07-22

Ngày 2022-07-17

Ngày 2022-07-16

Ngày 2022-07-15

Ngày 2022-07-10

Ngày 2022-07-09

Ngày 2022-07-08

Ngày 2022-05-04

Kết quả Kazakhstan Cup