Kết quả J-League Cup

Ngày 2022-09-25

Ngày 2022-09-21

Ngày 2022-08-10

Ngày 2022-08-03

Ngày 2022-06-11

Ngày 2022-06-04

Ngày 2022-05-18

Ngày 2022-04-23

Ngày 2022-04-20

Ngày 2022-04-13

Ngày 2022-03-26

Ngày 2022-03-15

Ngày 2022-03-02

Ngày 2022-02-23

Kết quả J-League Cup