Kết quả Israel Premier League

Ngày 2022-10-02

Ngày 2022-10-01

Ngày 2022-09-19

Ngày 2022-09-18

Ngày 2022-09-17

Ngày 2022-09-13

Ngày 2022-09-12

Ngày 2022-09-11

Ngày 2022-09-10

Ngày 2022-09-06

Ngày 2022-09-05

Ngày 2022-09-04

Ngày 2022-09-03

Ngày 2022-08-31

Ngày 2022-08-30

Ngày 2022-08-29

Ngày 2022-08-28

Ngày 2022-08-27

Ngày 2022-08-22

Ngày 2022-08-21

Ngày 2022-08-20

Kết quả Israel Premier League