Kết quả Israel Leumit League

Ngày 2022-09-30

Ngày 2022-09-22

Ngày 2022-09-21

Ngày 2022-09-20

Ngày 2022-09-19

Ngày 2022-09-15

Ngày 2022-09-12

Ngày 2022-09-08

Ngày 2022-09-05

Ngày 2022-09-02

Ngày 2022-08-29

Ngày 2022-08-26

Ngày 2022-08-22

Ngày 2022-08-19

Kết quả Israel Leumit League