Kết quả Israel Cup

Ngày 2022-09-21

Ngày 2022-09-20

Ngày 2022-09-19

Ngày 2022-09-14

Ngày 2022-09-13

Ngày 2022-09-12

Ngày 2022-09-06

Ngày 2022-09-04

Ngày 2022-09-02

Ngày 2022-09-01

Ngày 2022-08-31

Ngày 2022-08-30

Kết quả Israel Cup