Kết quả Ireland FAI Cup

Ngày 2022-09-18

Ngày 2022-09-17

Ngày 2022-08-28

Ngày 2022-08-27

Ngày 2022-08-01

Ngày 2022-07-31

Ngày 2022-07-30

Kết quả Ireland FAI Cup