Kết quả Germany Youth U19 League

Ngày 2022-10-02

Ngày 2022-10-01

Ngày 2022-09-04

Ngày 2022-09-03

Ngày 2022-08-28

Ngày 2022-08-27

Ngày 2022-08-21

Ngày 2022-08-20

Ngày 2022-08-14

Ngày 2022-08-13

Kết quả Germany Youth U19 League