Kết quả Georgia Cup

Ngày 2022-09-15

Ngày 2022-09-14

Ngày 2022-09-13

Ngày 2022-08-08

Ngày 2022-08-07

Ngày 2022-08-06

Kết quả Georgia Cup