Kết quả FIFA U-17 World Cup

Ngày 2019-11-18

Ngày 2019-11-15

Ngày 2019-11-12

Ngày 2019-11-11

Ngày 2019-11-08

Ngày 2019-11-07

Ngày 2019-11-06

Ngày 2019-11-04

Ngày 2019-11-03

Ngày 2019-11-02

Ngày 2019-11-01

Ngày 2019-10-31

Ngày 2019-10-30

Ngày 2019-10-29

Ngày 2019-10-28

Ngày 2019-10-27

Kết quả FIFA U-17 World Cup