Kết quả FA Cup Malaysia

Ngày 2022-09-10

Ngày 2022-08-06

Ngày 2022-08-05

Ngày 2022-07-23

Ngày 2022-07-08

Ngày 2022-07-06

Ngày 2022-05-17

Ngày 2022-05-14

Ngày 2022-05-13

Ngày 2022-04-29

Ngày 2022-03-31

Ngày 2022-03-23

Ngày 2022-03-15

Ngày 2022-03-13

Ngày 2022-03-12

Ngày 2022-03-11

Kết quả FA Cup Malaysia