Kết quả England League 1

Ngày 2022-10-01

Ngày 2022-09-25

Ngày 2022-09-24

Ngày 2022-09-17

Ngày 2022-09-14

Ngày 2022-09-10

Ngày 2022-09-07

Ngày 2022-09-03

Ngày 2022-08-27

Ngày 2022-08-20

Ngày 2022-08-17

Ngày 2022-08-13

Ngày 2022-08-06

Ngày 2022-07-30

Kết quả England League 1