Kết quả CAF Confederation Cup

Ngày 2022-09-20

Ngày 2022-09-18

Ngày 2022-09-17

Ngày 2022-09-16

Ngày 2022-09-15

Ngày 2022-09-13

Ngày 2022-09-12

Ngày 2022-09-11

Ngày 2022-09-10

Ngày 2022-09-09

Ngày 2022-09-08

Kết quả CAF Confederation Cup