Kết quả CAF Champions League

Ngày 2022-09-26

Ngày 2022-09-19

Ngày 2022-09-18

Ngày 2022-09-17

Ngày 2022-09-16

Ngày 2022-09-15

Ngày 2022-09-12

Ngày 2022-09-11

Ngày 2022-09-10

Ngày 2022-09-08

Kết quả CAF Champions League