Kết quả UEFA Champions League

Ngày 2022-09-15

Ngày 2022-09-14

Ngày 2022-09-13

Ngày 2022-09-08

Ngày 2022-09-07

Ngày 2022-09-06

Ngày 2022-08-25

Ngày 2022-08-24

Ngày 2022-08-18

Ngày 2022-08-17

Ngày 2022-08-10

Ngày 2022-08-09

Ngày 2022-08-04

Ngày 2022-08-03

Ngày 2022-07-28

Ngày 2022-07-27

Ngày 2022-07-26

Ngày 2022-07-21

Ngày 2022-07-20

Ngày 2022-07-19

Ngày 2022-07-14

Ngày 2022-07-13

Ngày 2022-07-12

Ngày 2022-07-07

Ngày 2022-07-06

Ngày 2022-07-05

Ngày 2022-06-25

Ngày 2022-06-22

Ngày 2022-06-21

Kết quả UEFA Champions League