Kết quả Brazil Primeira Liga Cup

Ngày 2017-10-05

Ngày 2017-09-03

Ngày 2017-08-31

Ngày 2017-04-27

Ngày 2017-04-21

Ngày 2017-04-06

Ngày 2017-03-22

Ngày 2017-03-03

Ngày 2017-03-02

Ngày 2017-02-24

Ngày 2017-02-23

Ngày 2017-02-22

Ngày 2017-02-17

Ngày 2017-02-15

Ngày 2017-02-10

Ngày 2017-02-09

Ngày 2017-02-02

Ngày 2017-02-01

Ngày 2017-01-27

Ngày 2017-01-26

Ngày 2017-01-25

Kết quả Brazil Primeira Liga Cup