Kết quả Benin Ligue 1

Ngày 2022-06-01

Ngày 2022-05-19

Ngày 2022-05-17

Ngày 2022-05-12

Ngày 2022-04-10

Ngày 2022-04-04

Ngày 2022-03-27

Ngày 2022-03-09

Ngày 2022-01-30

Ngày 2022-01-26

Ngày 2022-01-16

Kết quả Benin Ligue 1