Kết quả Austrian Cup

Ngày 2022-09-01

Ngày 2022-08-31

Ngày 2022-08-30

Ngày 2022-07-20

Ngày 2022-07-19

Ngày 2022-07-17

Ngày 2022-07-16

Ngày 2022-07-15

Ngày 2022-07-14

Kết quả Austrian Cup