Kết quả AFC Champions League

Ngày 2022-08-25

Ngày 2022-08-22

Ngày 2022-08-19

Ngày 2022-08-18

Ngày 2022-05-01

Ngày 2022-04-30

Ngày 2022-04-28

Ngày 2022-04-27

Ngày 2022-04-26

Ngày 2022-04-25

Ngày 2022-04-24

Ngày 2022-04-23

Ngày 2022-04-22

Ngày 2022-04-21

Ngày 2022-04-20

Ngày 2022-04-19

Ngày 2022-04-18

Ngày 2022-04-16

Ngày 2022-04-15

Ngày 2022-04-12

Ngày 2022-04-11

Ngày 2022-04-09

Ngày 2022-04-08

Ngày 2022-03-15

Ngày 2022-03-08

Kết quả AFC Champions League