Kết quả AFC Asian Cup

Ngày 2022-06-15

Ngày 2022-06-14

Ngày 2022-06-12

Ngày 2022-06-11

Ngày 2022-06-09

Ngày 2022-06-08

Ngày 2021-10-12

Ngày 2021-10-11

Ngày 2021-10-10

Ngày 2021-10-07

Kết quả AFC Asian Cup